พิธีมอบรางวัลอายุงานและ รางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563

Post Date : 9 มีนาคม 2021

พิธีมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ได้ร่วมงานกับ บริษัท หลุยส์ ตี.เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) มาอย่างยาวนานซึ่งทางบริษัท ได้มอบรางวัลนี้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณพนักงานที่ทุ่มเทตั้งใจ ปฏิบัติงานมาร่วมกันมา รวมถึงการมอบรางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่นของแต่ละแผนกประจำปี 2563 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้ง

รางวัลอายุงานประจำปี 2563
สันติ สันติถาวรยิ่งแผนกบัญชีและการเงิน
ศวัสพล เอมทรัพย์แผนกวัสดุก่อสร้าง (งานโครงการ)
พรรณทิพา สุรมังกรวงศ์แผนกอุปกรณ์สัญญาณเตือนอัคคีภัย
ผาติพงศ์ วารีวนิชแผนกกีฬารณยุทธ
พิษณุ อิ่มใจแผนกอุปกรณ์สัญญาณเตือนอัคคีภัย
เกียรติศักดิ์ ฐิตะวิริโยแผนกอุปกรณ์สัญญาณเตือนอัคคีภัย
เสาวนีย์ ม่วงวิเชียรแผนกการตลาดและการกระจายสินค้า
ณัฐวสา สุพีรโกศลแผนกการตลาดและการกระจายสินค้า
วีรเทพ แซ่ตั้นแผนกโรงงานกระดาษทราย
วิเชียร จิรานุกุลสวัสดิ์แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมศักดิ์สี ก้านเกตุแผนกสำนักกรรมการฯ
วรรณชาติ โพธิ์รังแผนกคลังสินค้า
กัญจน์สรณ์นัฏฐ์ วิชาญจิตรแผนกเคมีภัณฑ์
สุณิสา บุญญาธิเกษมแผนกบัญชีและการเงิน
ธนวรรณ ตราประสานแผนกทรัพยากรบุคคล
กาญจนา รัตน์เจริญขจรแผนกเคมีภัณฑ์
นำโชค เผด็จสุวันนุกูลแผนกไทเทเนียมไดออกไซด์
อัญชลี กริชชูเกียรติแผนกการเกษตรและเครื่องมือช่าง
กฤษกัณช์ชัย สานธนาจิตรชัยแผนกการเกษตรและเครื่องมือช่าง
วิจิตร อวนศรีแผนกคลังสินค้า
ชาริสา จำนิลแผนกอุปกรณ์สัญญาณเตือนอัคคีภัย
จักรพงศ์ แทนมากแผนกอุปกรณ์สัญญาณเตือนอัคคีภัย
ปาริฉัตร แหขุนทดแผนกบัญชีและการเงิน
มนหทัย เผือกไพบูลย์แผนกบัญชีและการเงิน
จิราพรรณ รินพลแผนกบัญชีและการเงิน
ณิชชากัญญ์ ไขกุลทศแผนกสินเชื่อ
วรรณวิสา คุ้มครองแผนกอุปกรณ์สัญญาณเตือนอัคคีภัย
ศราวุฒิ ปัญโญแผนกอุปกรณ์สัญญาณเตือนอัคคีภัย
ณัฐณิชา เดื่อดินแผนกเคมีภัณฑ์
นุชนันท์ มาโนชแผนกพลาสติกและยาง
ณัฐสิทธิ์ พัฒนโชติกุลแผนกการเกษตรและเครื่องมือช่าง
สมโพธิ สุขประเสริฐสมแผนกการเกษตรและเครื่องมือช่าง
นงนุช บุญรอดแผนกการเกษตรและเครื่องมือช่าง
อานพ โมราแผนกโรงงานกระดาษทราย
รางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563
กนกวรรณ ขันวงค์Accounting Officer - Costing
ชมพูนุช อธิพันธุ์จินดาShipping Officer
ณิชชากัญญ์ ไขกุลทศCredit Officer
สมเนตร ทิมเมืองMessenger
ปวีพร เลิศวุฒิวงศ์Office Administration Manager
โชคชัย โพธิ์ยวงStorage Supervisor
เกียรติศักดิ์ ฐิตะวิริโยAssistant Manager - Installation
อรรณพ สุรัตนโสภณSales Representative
กัญจน์สรณ์นัฏฐ์ วิชาญจิตรGroup Operation Supervisor
มนัสนันท์ สุทธิวิริยะกุลSenior Sales Representative
ทศยันต์ เติมวิทย์วทัญญูSales Engineer
สุภาพร บุญพันธ์Sales Representative
จิดาภา มาลัยเล็กBusiness Manager
ปรียานุช ศศิวิลาสกรSales Representative
พลเขตร อยู่เรืองProduct Supervisor
ไกรวัลย์ มงคลแสนSales Representative - UPC
ประวิทย์ พลแก้วProduction Supervisor
Cookie Consent with Real Cookie Banner