พิธีมอบรางวัลอายุงาน 2562

Post Date : 12 มีนาคม 2019
พิธีมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ได้ร่วมงานกับ บริษัท หลุยส์ ตี.เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) มาอย่างยาวนานซึ่งทางบริษัท ได้มอบรางวัลนี้แก่พนักงานเป็น
ประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณพนักงานที่ทุ่มเทตั้งใจ ปฏิบัติงานมาร่วมกันมา
สมศรี บัวดีแผนกสินเชื่อ
บุญเกิด อยู่พันดุงแผนกคลังสินค้า
กัมปนาท มีสะอาดแผนกคลังสินค้า
พรเทพ อัศวเนตรมณีแผนกเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ประวิทย์ พลแก้วแผนกโรงงานกระดาษทราย
ณัฐวุฒิ พลฤทธิ์แผนกคลังสินค้า
โชคชัย โพธิ์ยวงแผนกคลังสินค้า
จีรนุช สิทธิชัยแผนกเทคโนโลยีการก่อสร้าง
สุวารี ศุภโชคชัยแผนกพลาสติกและยาง
มีศักดิ์ ลิมสัมพันธ์เจริญแผนกการเกษตรและเครื่องมือช่าง
ปรีชา หลักคำแผนกโรงงานกระดาษทราย
บุญสอด เหวชัยภูมิแผนกโรงงานกระดาษทราย
สมเนตร ทิมเมืองแผนกสำนักกรรมการฯ
เฉลิมพล ระดีวงษ์แผนกสินเชื่อ
กุลวดี สานุกิจไพศาลแผนกผงสีและหมึก
สุภาพร บุญพันธ์แผนกไทเทเนียมไดออกไซด์
นคร ตันเวกแผนกพลาสติกและยาง
กนกวรรณ ขันวงค์แผนกบัญชีและการเงิน
ชมพูนุช อธิพันธุ์จินดาแผนกบัญชีและการเงิน
มลฤดี ปะสุขแผนกสำนักกรรมการฯ
รัฐธรรมนูญ พันธาแผนกคลังสินค้า
สุริยา ซิ้มรักษาแผนกอุปกรณ์สัญญาณเตือนอัคคีภัย
ณรงศักดิ์ ชาวห้วยหมากแผนกอุปกรณ์สัญญาณเตือนอัคคีภัย
สิริกานต์ มรกตจินดาแผนกวัสดุก่อสร้าง (ช่องทางกระจายสินค้า)
วิไลพร อังกาบศรีแผนกเคมีภัณฑ์
ชวิน วรรณประเสริฐแผนกพลาสติกและยาง
เสาวภา วงษ์วังแผนกโรงงานกระดาษทราย
Cookie Consent with Real Cookie Banner