งานอบรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำสำหรับระดับผู้จัดการ ประจำปี 2562